SPID Basel III jako rozwiązanie problemów ze sprawozdawczością obligatoryjną ostrożnościową

Rosnące wymagania regulatorów wymagają korzystania z zaawansowanych systemów IT. Takim rozwiązaniem jest oferowany przez Sygnity system SPID BASEL III. Narzędzie SPID BASEL III, a w zasadzie jego czwarta inkarnacja, które w komercyjnych bankach funkcjonuje od początku wieku, jest odpowiedzią na rosnące wymagania regulatorów – mówi Wiesław Wyszogrodzki. – SPID agreguje i przetwarza dane, a także…

Więcej

Przed jakimi wyzwaniami postawiono banki?

Banki zostały zobligowane do składania cyklicznych raportów do wielu różnych instytucji nadzorczych (w Polsce np. do Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Narodowego Banku Polskiego), z których każda chciała innych informacji. Niemal w tym samym czasie, zdecydowano też o nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która rozszerzała dotychczasowe…

Więcej

Jak zmieniło się prawo po kryzysie ekonomicznym?

Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (BCBS) przez blisko dekadę pracował nad regulacjami, chroniącymi przed błędami, które dziesięć lat temu doprowadziły do wybuchu kryzysu ekonomicznego. Udostępniał je stopniowo, zwiększając nie tylko wymogi raportowe banków, ale też regulując zasady ich funkcjonowania, m.in. poprzez wprowadzanie większych niż do tej pory wymogów kapitałowych. Kryzys ekonomiczny, który w 2008 roku wybuchł…

Więcej

Co przyczyniło się do wybuchu kryzysu ekonomicznego?

Brak jednolitych standardów dotyczących sprawozdawczości obligatoryjnej, obowiązków kalkulacyjnych, a także technicznych aspektów raportowania, okazały się dziesięć lat temu jedną z przyczyn kryzysu ekonomicznego, którego w porę nie przewidziała żadna z instytucji odpowiedzialnych za nadzorowanie sektora bankowego. Dzisiaj liczba regulatorów i regulacji jest nieporównywalnie większa i stale rośnie, stawiając banki przed trudnym wyzwaniem sprostania coraz to…

Więcej